ជំងឺផ្តាសាយដែលមានជាតិកាល់ឡូស (រលាកច្រមុះនិងបំពង់ក)